je dobrovoľné občianske združenie, založené v súlade so zákonom o združovaní občanov v roku 1990.

V základných organizáciách v jednotlivých mestách Slovenska združuje diabetikov všetkých vekových skupín, rodinných príslušníkov diabetikov, zdravotníkov, rizikové skupiny a sympatizantov diabetikov.

Poslaním ZDS je chrániť práva diabetikov ako pacientov, spotrebiteľov, občanov, informovať o právach a povinnostiach diabetikov, edukovať diabetikov, rodinných príslušníkov diabetikov, ale aj rizikové skupiny.

Členstvo v ZDS môže byť radové, riadne, korešpondenčné a čestné.

 

Zväz diabetikov Slovenska, ústredie:

Súťažná 18/15

Spoločenský dom Nivy

821 08 Bratislava 2

Slovenská republika

Telefónne kontakty:

0907 847 021

0903 789 717

E-mailový kontakt:

zds.zds1@gmail.com

Registrácia:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27.4.1990

pod číslom: VVS/1-819/1990

Bankové spojenie:

IBAN SK88 0900 0000 0000 1147 7787

IČO: 00641332

DIČ: 2021397697